предходно събитие

Информационен ден по ОПРЧР на тема “Нови перспективи пред деинституционализация и реформа в грижата за децата”

20.01.2011 - 20.01.2011

София, хотел Хилтън
клиент: Министерство на труда и социалната политика

По време на форума беше представена политиката на правителството за деинституционализация, ролята на структурните фондове при реализиране на реформите в грижите за децата, планът за действие и пътна карта на реформата, ролята на местната власт в реформата на услугите за деца.

Участие във форума взеха представители на Европейската комисия, заместник-министри на заинтересованите министерства, както и неправителствени организации, които работят по проблемите на децата. На форума присъстваха още Питър Стуб Йоргенсен - директор на Дирекция „Социална пазарна икономика на страните членки на ЕС” в Европейската комисия, както и депутати, заместник-министри на заинтересованите министерства, както и неправителствени организации, които работят по проблемите на децата.
В събитието участваха и кметовете на 80 общини, на чиято територия е планирано разкриването на нови услуги за деца и техните семейства според Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституцианализация на децата в Република България”.

Целта на форума бе да се съгласува политиката на държавната и на местната власт по извеждането на около 7000 деца живеещи в 130 специализирани институции и осигуряването на подходяща индивидуална грижа за всяко едно от тях. Програмата е дългосрочна и се ползва с подкрепата на редица европейски институции.
Бе представен и Планът за действие за изпълнение на Визията, приет от Министерския съвет през ноември 2010 г.
Процесът на деинституционализация ще се реализира чрез 5 проекта със средства от оперативните програми на Европейския съюз и съфинансиране от държавния бюджет.
Изпълнението на такива проекти ще гарантира изграждането на нови или преструктурирането на вече съществуващи сгради, в които ще се осигуряват нови видове грижи за деца над 3 години и младежи с увреждания, които сега са настанени в институции.

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.