предходно събитие

Тематично обучение и обмяна на опит между служителите на Управляващия орган (УО) и Междинните звена (МЗ) на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

18.05.2012 - 19.05.2012

Велико Търново и Сандански
клиент: Министерство на труда и социалната политика

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” е стратегически документ, който е рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 - 2013 г. и обхваща територията на цялата страна под цел “Сближаване”.
Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е “развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция”.
Стратегическата цел на оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.
В процеса на управление и контрол на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” в Република България участват следните институции/звена:

• Централно координационно звено;
• Сертифициращ орган;
• Одитиращ орган;
• Управляващ орган;
• Междинни звена.

3
4
5
6
7
8
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.