предходно събитие

Конференция по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони - JESSICA"

08.12.2010 - 08.12.2010

София, хотел Сити
клиент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Конференцията представи потенциалните ползи и възможности в България за интегрирани устойчиви инвестиции в градовете, работещи вече като част от механизма на JESSICA. Програмата финансира публично-частни проекти за градско развитие. Общини, частни фирми и банки с интереси в този сектор ще могат да си партнират успешно при прилагането на инструмента JESSICA.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев откри конференцията.
В рамките на форума заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова представи членовете на Инвестиционния съвет на Холдинговия фонд на JESSICA за България.
По време на конференцията бяха обсъдени инвестиционната стратегия по JESSICA в България, финансовите продукти от нея, възможностите за публично частни партньорства, както и някои примери за добри практики.
Представителят на Европейската инвестиционна банка Христос Контогеоргос представи Холдинговият фонд по JESSICA за България, както и типовете фондове за градско развитие.

Събитието се проведе с финансовата подкрепа от Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Регионално развитие”, проект BG161PO001/5-01/2008/022 „Логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализацията на ОПРР и текущата работа по нея”.

За повече информация: http://bgregio.eu/SubscribedNewsView.aspx?newsId=575

3
4
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.