предходно събитие

Семинар "Резултати от мониторинга на питейната вода - доклад пред Европейската комисия"

24.02.2010 - 24.02.2010

София, хотел Шератон
клиент: KWR Watercycle Research Institute, The Netherland

В началото на 2008 г. стартира дейността по проект по програма на Холандското правителство „МАТRA” G2G07BG72 „Укрепване на капацитета на Министерство на здравеопазването за докладване на резултатите от провеждания мониторинг на качеството на питейната вода пред Европейската комисия”, в който МЗ е основен бенефициент. Главната цел на проекта е да се подпомогнат компетентните органи - Министерство на здравеопазването (МЗ) и неговите териториални органи - Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), както и водоснабдителните дружества при прилагането на Директива 98/83/ЕО за качеството на водата, предназначена за консумация от човека, по отношение качеството на изготвените мониторингови програми, събирането, анализирането и презентиране на данните от провеждания мониторинг във вида, под който тези данни трябва да се докладват на Европейската комисия (ЕК).

От страна на Кралство Нидерландия в проекта участват специалисти от KWR Watercycle Research Institute и Националния институт по обществено здраве и околна среда (RIVM) на Кралство Нидерландия. Участващите в проекта специалисти от страна на Кралство Нидерландия са водещи в тази област и са ангажирани от Европейската комисия с обобщаване и изготвяне на доклада за качеството на питейните води за целия Европейски съюз.

В рамките на проекта от български специалисти бе създадена информационна система за събиране, анализиране и предоставяне на данните от мониторинга на питейните води във вида, под който същите трябва да се докладват пред Европейската комисия. По време на настоящия семинар участниците в проекта от страна на Кралство Нидерландия и Република България презентираха резултатите от дейностите по проекта, актуалните изисквания на ЕК по отношение съдържанието и начина на докладване по директивата за питейните води, основните изводи и проблеми видни от първия доклад на Република България до Европейската комисия по прилагането на директивата. В семинара участваха и представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Българската асоциация по водите и Националния център по опазване на общественото здраве.

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.