предходно събитие

Обучителен семинар по проект "Разработване на система за оценка на качеството на средното образование"

17.04.2010 - 31.08.2010

България
клиент: Център за контрол и оценка на качеството на образованието (ЦКОКО) към Министерство на образованието

Досега в рамките на проекта са проведени следните семинари:

17 - 18 април: Варна, хотел Персей;
24 - 25 април: София, хотел Дедеман Принцес и Пловдив, хотел Лайпциг;
1 - 2 май: София, хотел Дедеман Принцес и Пловдив, хотел Лайпциг;
12 - 13 юни: София, хотел Дедеман Принцес и Варна, хотел Персей;
19 - 20 юни: Пловдив, хотел Лайпциг;
26 - 27 юни: Пловдив, хотел Лайпциг
23 - 25 август: Варна, хотел Персей;
25 - 27 август: София, хотел Дедеман Принцес;
27 - 31 август: Пловдив, хотел Лайпциг.

За целите на проекта са планирани пет основни дейности, които да съответстват на потребностите на целевите групи.
Дейност 1. Разработване на стандарти за вътрешно оценяване по учебни предмети и по етапи.
Дейност 2. Разработване на рамка за външно оценяване и методология за конструиране на надежден и валиден инструментариум за оценяване; определяне на връзката и съпоставимостта на резултатите между отделните цикли на оценяването.
Дейност 3. Обучение на оценители.
Дейност 4. Обучение на съставители на тестови задачи.
Дейност 5. Разработване на цялостна организационна структура и информационна система за осъществяване на външното оценяване и националните изпити; определяне на отговорностите и задълженията на ангажираните институции.

Целите на обученията са: повишаване квалификацията на учителите, университетските преподаватели и образователните експерти чрез заложените специфични знания и умения в обучителните модули, както и разработване на качествени стандарти за оценяване и тяхното въвеждане в училище.
Обучените оценители ще допринесат за повишаване на обективността при оценяването на различните изпити, което ще рефлектира върху управленските решения, които се вземат на база оценяването на учениците.
Качествените измерителни инструменти, изработени от подготвени съставители на тестови задачи, по всеки от учебните предмети, ще дадат адекватно и съпоставимо средство за измерване на постиженията на учениците, както в национален мащаб, така и за сравнение със страните от ЕС.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

3
4
5
6
7
8
9
10
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития

1

Здравка Добруджанска
Здравка Добруджанска
29. 04. 2010

Участвах в обучителен тренинг по програмата за оценители на тестови задачи със свободен отговор по География и икономика и искам да изразя изключителната си удовлетвореност от обучението. Оказа се, че то вече ми е трябвало, използвах наученото в работата си като преподавател по География- ЗИП в ХІІ клас още на следващия ден след семинара...Изказвам мнение на по- голямата част от целевата група в гр. Шумен- ние учителите имаме остра нужда от подобни обучения...

2

Здравка Добруджанска
Здравка Добруджанска
29. 04. 2010

Участвах в семинар за оценител на ДЗИ по География и икономика на задачи със свободен отговор, но съм учител и по история и по психология...Бих искала да участвам в семинар и по гражданско образование и/или и по тези учебни предмети. Обучението беше от голяма полза за мен като учител и за моите ученици като преподавател.

Commenting is not available in this weblog entry.