предходно събитие

Пресконференция по повод представяне на проект

02.05.2012 - 02.05.2012

Бест Уестърн Сити хотел, София
клиент: Държавна комисия по хазарта

Проектът “Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е в съответствие със стратегическата цел на ОПАК за подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, оптимизиране на дейността на ДКХ чрез въвеждане на единна информационна система, електронни услуги и регистри.

Основни дейности:
• анализи на нормативната уредба, вътрешните документи, административните процеси и предлаганите услуги в ДКХ;
• проучване добрите практики в други държави-членки на ЕС в областта на електронното управление и воденето на електронни регистри;
• изготвяне Дългосрочна стратегия на ДКХ до 2020 г.;
• разработване и внедряване единна информационна система на ДКХ, включително стандарти и модули за интеграция с външни системи за подаване по електронен път на документи, осъществяване на електронни услуги и поддържане на публични регистри.

В пресконференцията участваха Калоян Кръстев, председател на ДКХ - ръководител на проекта и Десислава Панова, главен секретар на ДКХ - координатор на проекта.

Продължителността на проекта е 18 месеца, в рамките на които е предвидено да се организират две кръгли маси с участието на целевите групи - служителите на Държавната комисия по хазарта, гражданите, бизнеса, данъчната и митническата администрация.

3
4
5
6
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.