предходно събитие

Управление и изпълнение на проекти, одобрени в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати"

15.05.2012 - 17.05.2012

София, Хотел Даунтаун
клиент: Министерство на околната среда и водите

Процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” на МОСВ е с конкретни бенефициенти дирекции на национални паркове и регионални инспекции по околната среда и водите на обща стойност 90 400 000 лв.

Предвиденият ресурс ще позволи да се изпълнят дейности за опазване на ценни популации видове и местообитания, да се изпълняват мерките, предвидени в съществуващите планове за управление, да се актуализират плановете на парковете Пирин и Рила и да се маркират граници на защитени територии.

Дейностите, предвидени в проектите, ще имат значителен ефект за опазване на биологичното разнообразие и устойчивото управление на защитените територии, които представляват основен елемент от екологичната мрежа в България

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.