предходно събитие

Семинар с представители на МОСВ, ГД ОС, JASPERS по теми свързани с ОВОС/ЕО/ОС във връзка с проекти по ОПОС

10.03.2013 - 12.03.2013

Хотел Даунтаун
клиент: МОСВ

Главна стратегическа цел на ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.”
Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.

Специфични цели
• Опазване и подобряване състоянието на водите;
• Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите;
• Опазване на биоразнообразието и защита на природата.
Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението в страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика.

3
4
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.