предходно събитие

Заключителна пресконференция по повод финализиране на проект на Държавната комисия по хазарта

26.06.2013 - 27.06.2013

София
клиент: Държавна комисия по хазарта

Проектът „Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление’’ на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”. Проектът се реализира в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № А11-31-15/01.02.2012 г. и има за цел да се оптимизира дейността на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) чрез въвеждане на единна информационна система, електронни услуги и регистри.
Резултатите са постигнати чрез изпълнението на следните основни групи дейности:
Аналитични дейности
• Извършен юридически анализ на нормативната база, вътрешноведомствените документи и организация;
• Извършен анализ на административните процеси и дейности във връзка с издаването на лицензи за хазартни дейности;
• Извършен анализ на настоящото състояние на предоставяните от ДКХ услуги и обратна връзка от потребителите;
• Проучени добри практики в Държави от ЕС и реализирани 2 посещения на място (в Малта и Белгия) с цел обмяна на опит;
• Изготвен обобщен доклад от извършените анализи.
Организационни и нормативни дейности
• Разработена Стратегия  за развитие на електронното управление в ДКХ;
• Разработени правила, методики, наръчници;
• Юридическа разработка на вътрешни документи.
Разработка на информационна система
• Изготвена техническа документация (техническа спецификация на АИС);
• Надграден и усъвършенстван интернет сайт на ДКХ; Разработени 3 броя електронни административни услуги;
• Разработена и сертифицирана информационна система за Държавната комисия по хазарта, обслужваща издаването на лицензи за организиране на хазартни игри и дейности;
• Разработен публичен електронен регистър;
• Закупени 2 броя сървъри;
• Закупени 3 броя скенери.
Обучение по ЗЕУ
• Обучени служители от ДКХ в прилагането на действащата нормативна уредба за електронно управление.
С въвеждането на принципите на електронното управление се осигурява и

3
4
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.