предходно събитие

Заседание на Комитет за наблюдение на ОПОС 2007-2013г.

30.05.2012 - 01.06.2012

Спа-хотел Калиста, Старозагорски минерални бани
клиент: Министерство на околната среда и водите

Комитетът за наблюдение (КН) на ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.” е създаден в изпълнение на чл. 63 от Регламент на Съвета 1083/2006 и при съблюдаване на принципа на партньорство.

ПМС № 182 от 21.07.2006 г. определя състава, функциите и задачите му. Поименният състав на КН се определя със заповед на министъра на околната среда и водите. Комитетът за наблюдение на оперативната програма следи за ефективното и качествено изпълнение на програмата, като разглежда и одобрява критериите за избор на операции за финансиране, следи напредъка по изпълнението на програмата, разглежда и одобрява годишните и окончателни доклади за изпълнението й, разглежда и одобрява предложения за промени в програмата.

Процесът на работа на КН се определя от Вътрешни правила, които се приемат на неговото първо заседание. Комитетът приема и Етичен кодекс, който е неразделна част от Вътрешните правила за работата му. Дейността на Комитета се подпомага от Секретариат, чиито функции се изпълняват от отдел “Мониторинг и докладване” в рамките на дирекция “КПОС”.

http://ope.moew.government.bg/bg

3
4
5
6
7
8
9
10
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.